Camillo Gamnitzer, Wiener Arbeiter Zeitung 1973, 1. Preis
Position: 1r6/n7/8/RPpN2p1/1pk3P1/2p1QN2/2P1pnpP/4Kbq1 w - - 0 1
 
mate in 3

Black: Rb8, Na7, c5, g5, b4, Kc4, c3, e2, Nf2, g2, Bf1, Qg1
White: Ra5, b5, Nd5, g4, Qe3, Nf3, c2, h2, Ke1

Früher Quantensprung:
Reziproke Räumungsopfer.
Die seinerzeitige Erstdarstellung

Satz: 1. - Kxd5 2. De5+ Kc4 3. De6#

Sofort bemerkt man auch: 1. De6?? 1. Se3??
Die zwei stehen sich gegenseitig im Weg!

Hauruck?

1. Sb6+ Txb6 2. De6+ Txe6!
1. De4+ Sxe4 2. Se3+ Dxe3!
1. Df4+ gxf4! 2. - fxe3...
1. Sc7 (2. De6#/Se5#) Te8!
1. Se7 (2. De6#/Se5#) b3!

Geduld...

1. h3!
 Zugzwang! Sc6
2. Sb6+ Txb6
3. De6+#

1. - Dh1/Dh2
2. De4+ Sxe4
3. Se3#
 
Kniffliges Beiwerk:
1. - Sc8/Tb7 2. Sc7! b3 3. Ta4#
1. - Sxb5
2. Se7! b3 3. Ta4#
1. - Txb5 2. Sb6+ Txb6 3. D/Txc5#
1. - b3 2. cxb3+ Kxb3/Kxd5 3. Dxc3#/De5#